Thông báo

Kính gửi Quí Khách hàng

Công ty AVCO xin thông báo chính thức thay đổi hệ thống thương hiệu sản phẩm và website mới kể từ ngày 15/11/2012.

Xin tiếp tục nhấn vào website www.avco.vn để biết thông tin về sản phẩm.
Mong Quí khách hàng tiếp tục hợp tác và ủng hộ chúng tôi trong thời gian tới.

Xin thông báo tới Quí khách hàng các thay đổi liên quan tới hệ thống nhận diện thương hiệu sản phẩm AVCO như sau:

» Thương hiệu sản phẩm cũ: QCARAL
Địa chỉ web cũ: www.qcaral.com.vn
» Thương hiệu sản phẩm mới: QHEAVY & QSPEC
Địa chỉ web mới: www.avco.vn

Dear Valued customers,
We would like to announce our new website www.avco.vn
We look forward to your continued support in the future.